Informasjon om bruk av tittelen «Ernæringsfysiolog»

Kjære medlemmer!

I disse dager går KEFF ut med informasjon om titlene ”ernæringsfysiolog” og ”klinisk ernæringsfysiolog” (se her). For å unngå forvirring ønsker vi i NFE-styret å komme med ytterligere informasjon.

Sakens kjerne er at tittelen ”ernæringsfysiolog” er beskyttet i henhold til Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler paragraf 72 nr. 33. I praksis innebærer dette at det er kun personer som tok cand.mag. grad i ernæring (og ikke gikk videre på klinisk) ved Universitet i Oslo som har rett til å benytte tittelen – altså de som ble utdannet før overgangen til dagens bachelor- og mastergradssystem. Som konsekvens finnes det per i dag kun et fåtall ernæringsfysiologer som har rett til å kalle seg dette, og det er ingen nye ernæringsfysiologer som uteksamineres.  På den annen side finner vi nå en rekke utdanningsinstitusjoner som gir rett til tittelen ”bachelor i ernæring/ernæringsfysiologi/samfunnsernæring”.

At tittelen er beskyttet slik det skisseres i informasjonsbrevet til KEFF, er noe som inntil nylig var ukjent for de fleste- inkludert mange som jobber innen ernæringsbransjen. Så sent som i 2012, defineres tittelen ”ernæringsfysiolog” i ”Kosthåndboken” utgitt av Helsedirektoratet  slik: ”Ernæringsfysiolog er en person med 3­årig bachelorutdanning som har særlig kompetanse i forebyggende ernæringsarbeid (generell ernæring) og har kompetanse til å gi forebyggende kostråd og tilrettelegge for et godt mattilbud til ulike (friske) grupper i befolkningen” (Helsedirektoratet, 2012).

NFE jobber aktivt for at kostrådgivning skal kvalitetssikres og gis på et empirisk og vitenskapelig fundert grunnlag for å sikre god og trygg klientbehandling. På årsmøtet 2012 ble det bestemt at veien å gå for å oppnå dette er gjennom å søke en autorisasjon gjennom helsepersonelloven for kandidater som har bachelorgrad i ernæring (som tilfredsstiller visse krav). På denne måten ønsker NFE å synliggjøre kompetansen til de som innehar en akademisk grad innen ernæring i motsetning til de som gir kostråd basert på kurs av kortere varighet eller av egen overbevisning (som i enkelte tilfeller urettmessig benytter tittelen ernæringsfysiolog). Søknaden om autorisasjon er nå under behandling hos Helsedirektoratet og det er ventet et foreløpig tilsvar i februar.

For foreningen og medlemmene i NFE kan det oppstå et lite dilemma i og med at vi har tittelen i foreningsnavnet. I den forbindelse er det viktig å få frem at foreningen har røtter mange år tilbake, helt tilbake til 1972, og var i utgangspunktet en forening for de som den gangen kunne kalle seg ernæringsfysiologer. I våre vedtekter står det at man ved tilsvarende utdannelse (likeverdig utdanning) kan bli medlem i foreningen og det er nå i dag et flertall av disse. NFE har vært i kontakt med Anne Grøholt (avdelingsdirektør i Universitets- og høyskoleavdelingen, Kunnskapsdepartementet) angående foreningsnavnet, og fikk som råd å avvente avklaringen på dette til søknaden om autorisasjon som helsepersonell var avklart.

I søknaden argumenterer NFE for at det er hensiktsmessig å ”gjeninnføre” samt reservere tittelen ”ernæringsfysiolog” for de som innehar en bachelorgrad i ernæring. Dette begrunner vi blant annet med at tittelen er godt innarbeidet både blant lekfolk så vel som fagfolk. Inntil videre vil NFE imidlertid oppfordre medlemmene til å benytte tittelen ”bachelorgrad i ernæring/ernæringsfysiologi/samfunnsernæring”, da denne per i dag i større grad gjenspeiler den faglige tyngden tittelen bygger på.

Med vennlig hilsen

Styret i NFE

Nyhetsarkiv